3.png

1 wrzesnia MEN MAktualne informacje na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia (wytyczne ogólne, dodatkowe zalecenia dla szkół w strefach żółtej i czerwonej) oraz inne materiały, które mogą być przydatne w zw. z nowym rokiem szkolnym link

szkoła1 września 2020 r. szkoły rozpoczynają pracę w trybie stacjonarnym. Prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach odbywać się będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego: link . Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół  w tryb mieszany czy zdalny.

Czytaj więcej: Organizacja zajęć w szkołach w roku szkolnym 2020/2021

Bezpieczny WTZOd 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Czytaj więcej: Oddział Małopolski PFRON informuje o naborze wniosków służących walce z COVID-19

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że 2 lipca zostały zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne do pobrania: link.

Szanowni Państwo!

W zawiązku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), Wójt Gminy Zielonki oferuje pomoc podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci możliwości uzyskania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. Na indywidualny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:
- odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych,
- rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych,
- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności przyszłych rat podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych.

Czytaj więcej: Pomoc w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości