2.png

Termomodernizacja budynków komunalnych

21 września gmina Zielonki podpisała umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie  4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Czytaj więcej: Termomodernizacja budynków komunalnych