4.png

 Zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej

Wójt Gminy Zielonki informuje, iż w związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 roku zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, należy pamiętać o następujących zmianach:
 - nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli jego kwota nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481),
- w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
- uległy zmianie przeliczniki następujących użytków rolnych:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu,
• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps)
– przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny,
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu, Lzr nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

------------------------------------------

Informacja o decyzjach podatkowych dotyczących współwłaścicieli

Uprzejmie informujemy, że decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego otrzymuje każdy ze współwłaścicieli. Decyzje te mają taki sam numer ewidencyjny. 
Współwłaściciele odpowiadają solidarnie za wniesienie opłaty w wysokości zawartej w decyzji i przypisanej do numeru ewidencyjnego. Taki sposób doręczania decyzji wynika z przepisów prawa podatkowego (art. 92 Ordynacji podatkowej), i nie dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego (sytuacji kiedy w jednej decyzji występuje łącznie podatek rolny i podatek od nieruchomości i/lub leśny), w tym przypadku nakaz płatniczy doręczany jest któremukolwiek ze współwłaścicieli.
Jednocześnie informujemy, że do każdego zobowiązania każdy podatnik ma swój indywidualny numer konta bankowego, i jest taki sam jak w latach poprzednich.

-------------------------------------------------

Wójt Gminy Zielonki przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek złożyć:
do 15 stycznia deklarację na podatek rolny,
do 15 stycznia deklarację na podatek leśny,
do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości.
W składanych deklaracjach podatnik dokonuje samo obliczenia podatku, który powinien zostać zapłacony
- bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy Zielonki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
podatek rolny- do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
podatek leśny- do 15 dnia każdego miesiąca,
podatek od nieruchomości- do 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.
Wskazane zasady opodatkowana osób prawnych mają zastosowanie także do osób fizycznych, które pozostają współwłaścicielami przedmiotu opodatkowania z osobą prawną.
Jednocześnie Wójt Gminy Zielonki informuje, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania; nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny (art. 54 i art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego).

Formularze, stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Gminy Zielonki WEJDŹ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Z dniem 1 stycznia 2011 r. został uruchomiony SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH, w związku z tym Wójt Gminy Zielonki informuje Państwa o nadaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych, dla podatników.
Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) otrzymują wygenerowany numer konta w decyzji ustalającej wysokość podatku.
Osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz podatnicy podatku od środków transportowych otrzymają listowne zawiadomienie.

W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Referacie Dochodów i Budżetu lub pod numerem tel. 12 2850850 w. 702, 704, 706, 708.
Jednocześnie, nadal będzie można dokonywać wpłat na dotychczasowy rachunek bankowy.