Sołtys sołectwa Garlica Duchowna zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna na dzień 9 grudnia (niedziela) 2018 r. o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w domku Myśliwskim.
Porządek spotkania:

 


    1. Otwarcie zebrania.
    2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego.
    6. Sprawy bieżące sołectwa.
    7. Wolne wnioski.
    8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 18.45 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć