Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXXIX SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2014-2018

Proponowany porządek obrad:
I część
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Zielonki.    
2. Ustalenie porządku obrad.    
3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji.    
4. Sprawozdania z prac komisji.    
5. Podjęcie uchwał w sprawie:        
1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i od-dziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki;        
2) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach do wydawania decyzji administracyjnych;  
3) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej do wydawania decyzji administracyjnych;        
4) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach do wydawania decyzji administracyjnych;        
5) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi do wydawania decyzji administracyjnych;        
6) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą  w Bibicach do wydawania decyzji administracyjnych;        
7) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Zielonkach do wydawa-nia decyzji administracyjnych;        
8) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Masłomiąca, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Zielonki na rzecz Gminy Michałowice;        
9) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej w obrębie Bibice;        
10) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2018;        
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;        
12) rozpatrzenia skargi Pana T.S. na Wójta Gminy Zielonki.    
6. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.    
7. Interpelacje i zapytania radnych.    
8. Wolne wnioski i komunikaty.
 I część sesji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).
II część objazdowa - ok godz. 11:30
Wyjazd radnych w celu zapoznania się ze stanem realizacji prowadzonych inwestycji przez Gminę Zielonki w kadencji 2014-2018.
W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz) wyjazd może być odwołany.
9. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Ryszard Krawczyk